Kādi ir dižkoku kritēriji? Izmēri, kurus sasniedzot koki Latvijā tiek aizsargāti ar likumu, ir noteikti Latvijas Ministru Kabineta 2003. gada 22. jūlijā izdotajos Noteikumos Nr. 415 “ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 2. pielikumā “Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)”

Kritēriji Latvijā dabiski sastopamajām koku sugām

Latviski Latīniski Stumbra apkārtmērs (m) Augstums (m)
Apse Populus tremula L. 3,5 35
Baltalksnis Alnus incana (L.) Moench 1,6 25
Āra bērzs Betula pendula Roth 3,0 33
Purva bērzs Betula pubescens Ehrh. 3,0 32
Pūpolvītols Salix caprea L. 1,9 22
Egle Picea abies (L.) Karst. 3,0 37
Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens Tausch 1,5 32
Parastā goba Ulmus glabra Huds. 4,0 28
Parastā ieva Padus avium Mill. 1,7 22
Parastā kļava Acer platanoides L. 3,5 27
Parastā liepa Tilia cordata Mill. 4,0 33
Parastā vīksna Ulmus laevis Pall. 4,0 30
Melnalksnis Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 3,0 30
Parastais osis Fraxinus excelsior L. 4,0 34
Parastais ozols Quercus robur L. 5,0 32
Parastais skābardis Carpinus betulus L. 1,9 20
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia L. 1,7 21
Parastā priede Pinus sylvestris L. 3,0 38
Šķetra Salix pentandra L. 1,6 22
Zviedrijas kadiķis Juniperus communis L. var. suecica Ait. 0,8 11

Kritēriji svešzemju koku sugām

Latviski Latīniski Stumbra apkārtmērs (m) Augstums (m)
Balzama baltegle Abies balsamea (L.) Mill. 1,5 24
Eiropas baltegle Abies alba Mill. 2,7 32
Eiropas ciedrupriede Pinus cembra L. 1,6 22
Eiropas lapegle Larix decidua Mill. 3,2 39
Kanādas tsuga (hemlokegle) Tsuga canadensis (L.) Carr. 1,3 15
Krievijas lapegle Larix ledebourii (Rupr.) Cin. 3,0 34
Melnā priede Pinus nigra Arnold 1,9 23
Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 2,4
Rietumu tūja Thuja occidentalis L. 1,4 16
Sibīrijas baltegle Abies sibirica Ledeb. 1,8 30
Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica Du Tour 1,9 22
Veimutpriede Pinus strobus L. 2,7 36
Vienkrāsas baltegle Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr. 1,7 32
Ailantlapu riekstkoks Juglans ailanthifolia Carr. 1,4 20
Āra bērzs, šķeltlapu Betula pendula ‘Crispa’ 1,6 25
Baltā robīnija Robinia pseudoacacia L. 1,9 20
Baltais vītols Salix alba L. 4,5 20
Britānijas goba Ulmus glabra var. montana Lindquist 3,2 30
Duglasa krustābele Crataegus douglasii Lindl. 0,8 10
Dzeltenais bērzs Betula aleghaniensis Britt. 1,2 15
Hibrīdpīlādzis Sorbus hybrida (L.) L. 1,0 10
Holandes liepa Tilia x europaea L. 2,8 26
Kalnu kļava Acer pseudoplatanus L. 2,2 20
Krimas liepa Tilia x euchlora K. Koch 1,9 20
Lauku kļava Acer campestre L. 1,5 18
Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica Maxim. 1,6 18
Papeles un to hibrīdi Populus ģints 5,0 35
Papīra bērzs Betula papyrifera Marsh. 1,6 20
Parastais dižskābardis Fagus sylvatica L. 3,8
Parastais dižskābardis, purpurlapu Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’ 3,1 30
Parastais ozols, piramidālais Quercus robur ‘Fastigiata’ 2,4 24
Parastā goba, lietussargveida Ulmus glabra ‘Camperdown’ 1,9
Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum L. 3,0 23
Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea L. 2,8 20
Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica Marsh. 2,0 23
Platlapu liepa Tilia platyphyllos Scop. 3,1 27
Punktainā krustābele Crataegus punctata Jacq. 1,0 8
Saldķirsis Cerasus avium (L.) Moench 1,6 12
Sarkanais ozols Quercus rubra L. 1,9 27
Sarkstošais vītols Salix x rubens Schrank 3,1 25
Stepju goba Ulmus minor L. 2,2 20
Sudraba kļava Acer saccharinum L. 3,2 26
Sudrabvītols Salix alba ‘Sericea’ 4,5 20
Vācijas krustābele Crataegus alemanniensis Cin. 0,7 10
Zaļais osis Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern. 2,0 23
Zviedrijas pīlādzis Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.). 1,9 12